Heeft u een probleem of klacht? Mail gerust even naar klantenservice@theriverhouse.nl en we proberen het zo snel mogelijk voor u op te lossen.

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Bij klachten dient een consument zich  te wenden tot de ondernemer. 
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Wij gaan dan ook uitsluitend akkoord met een rechtsspraak in Nederland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  3. Mocht de  tussenkomst van een Gerechtshof uitsluitsel dienen te geven. Accepteren wij enkel een uitspraak van het Gerechtshof te Almelo.
© 2009 - 2024 The River House | sitemap | rss